سرفصل ها

مفهوم کلاینت و سرور ، توپولوژی های شبکه ، انواع…

فهوم کلاینت و سرور ، توپولوژی های شبکه ، انواع مدل های ارتباطی ، انواع مدیا های ارتباطی ، پهنای باند چیه + مثال در دنیای واقعی