آموزش بوت استرپ 5 مقدماتی تا پیشرفته (2021)

  • سطح دوره: متوسط
  • مدت زمان 10:23:12
  • اخرین بروزرسانی 2022/09/01

مباحث این دوره

47 درس10:23:12

سرفصل ها

11Forms در بوت استرپ20:08
12Select و Range در بوت استرپ10:02
13Check Box و Radio در بوت استرپ20:52
14Input Group در بوت استرپ12:19
15Border و Rounded در بوت استرپ16:17
16Display و Float در بوت استرپ6:17
17Flex Box در بوت استرپ12:00
18Over Flow و Position در بوت استرپ9:33
19Shadow در بوت استرپ17:38
20Vertical Align و Sizing در بوت استرپ14:45
21Accordion در بوت استرپ7:13
22Alert در بوت استرپ9:28
23Badge و Breadcrumb در بوت استرپ11:24
24Button در بوت استرپ8:14
25Button Group در بوت استرپ20:10
26Card در بوت استرپ28:39
27Carousel در بوت استرپ19:20
28Collapse در بوت استرپ12:52
29Dropdowns در بوت استرپ17:51
30List Group در بوت استرپ9:37
31Modal در بوت استرپ11:16
32Navs & Tabs در بوت استرپ14:57
33Nav Bar در بوت استرپ16:16
34Pagination در بوت استرپ7:11
35Popover در بوت استرپ12:01
36Progress Bar در بوت استرپ9:38
37Spinner و Tooltip در بوت استرپ15:31
38بوت استرپ راستچین شده5:33
40پیکربندی پروژه عملی6:50
41پروژه عملی بخش اول17:39
42پروژه عملی بخش دوم13:07
43پروژه عملی بخش سوم7:00
44پروژه عملی بخش چهارم13:50
45پروژه عملی بخش پنجم6:13
46پروژه عملی بخش ششم18:03
47پروژه عملی بخش آخر20:25
129,000 تومان