فصل اول: آشنایی و کار با numpy

دیتاست (dataset) چیست؟