فصل اول: آشنایی و کار با numpy

ساخت آرایه از اشیا و صفات آن