آشنایی با ساختار فرم ها

مباحث این قسمت:

  • مفهوم و کاربرد فرم ها
  • یادآوری متد post و get
  • آشنایی با نحوه کارکردن فرم ها
  • آشنایی با خطای فرم ها
  • آشنایی با نحوه اعتبارسنجی فرم ها