آشنایی با Form (ساخت فرم تیکت)

مباحث این قسمت:

 • ایجاد فایل forms.py
 • ساخت مدل تیکت
 • استفاده از فیلد جدید EmailField
 • آشنایی با نوع فیلد ها در فرم
 • ایجاد فرم برای تیکت
 • ایجاد url برای تیکت
 • ایجاد ویو برای تیکت
 • کار با فرم در view
 • آشنایی با متد save
 • آشنایی با متد create
 • ایجاد تمپلیت تیکت
 • آشنایی با as_p
 • آشنایی با مفهوم csrf token
 • نمایش مدل تیکت در ادمین

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/forms/

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/forms/modelforms/

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/forms/fields/

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/http/shortcuts/

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/csrf/