ایجاد مدل Post (بخش اول)

مباحث این قسمت:

  • آشنایی با ساختار جدول های دیتابیس
  • افزودن اپلیکیشن بلاگ به پروژه
  • ایجاد مدل Post
  • افزودن فیلد هایی از نوع CharField, SlugField, TextField, DateTimeField
  • تعیین مرتب سازی پیشفرض
  • آشنایی با ایندکس دیتابیس
  • آشنایی با فیلد ID پیشفرض

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/models/fields/#field-types

https://www.webforefront.com/django/modeldatatypesandvalidation.html

https://idego-group.com/advanced-postgresql-indexing-tips-in-django/

https://dataschool.com/sql-optimization/how-indexing-works/