ایجاد مدل Post (بخش دوم)

مباحث این قسمت:

  • افزودن فیلد هایی از نوع choices و ForeignKey
  • آشنایی با رابطه یک به چند (many to one)

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/models/fields/#enumeration-types