ایجاد base template

مباحث این قسمت:

  • آشنایی با Django template language
  • آشنایی با template variable
  • آشنایی با template filter
  • آشنایی با template tag
  • آشنایی با تگ static و block و include
  • ایجاد base template

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/#variables

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/#filters

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/#tags