ایجاد template های لیست و جزئیات

مباحث این قسمت:

  • ایجاد تمپلیت list view
  • ایجاد تمپلیت detail view
  • آشنایی با تگ extends
  • آشنایی با تگ url
  • آشنایی با فیلتر truncatewords
  • آشنایی با فیلتر linebreaks
  • آشنایی با تگ for

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/#variables

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/#filters

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/language/#tags

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/builtins/#built-in-filter-reference