ایجاد URL های اپلیکیشن بلاگ

مباحث این قسمت:

  • ایجاد url های اپلیکیشن بلاگ
  • اضافه کردن url های بلاگ به پروژه

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/http/urls/#path-converters

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/urls/#django.urls.re_path

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/http/urls/#url-namespaces