ایجاد view های اپلیکیشن بلاگ

مباحث این قسمت:

  • ایجاد ویو برای post_list
  • ایجاد ویو برای post_detail

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/http/shortcuts/