دستور makemigrations، migrate و sqlmigrate

مباحث این قسمت:

  • آشنایی با دستور makemigrations
  • آشنایی با دستور migrate
  • آشنایی با دستور sqlmigrate
  • ابزار های کار با sqlite

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://soft98.ir/software/programming/15259-sqlite-expert.html