ساخت manager سفارشی برای مدل

مباحث این قسمت:

  • ایجاد model manager سفارشی

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.1/topics/db/managers/