شخصی سازی پنل ادمین

مباحث این قسمت:

  • list_display
  • ordering
  • list_filter
  • search_fields
  • raw_id_fields
  • date_hierarchy
  • prepopulated_fields
  • list_editable
  • list_display_links

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.1/ref/contrib/admin/