صفحه بندی (pagination)

مباحث این قسمت:

  • صفحه بندی لیست با paginator
  • ایجاد تمپلیت pagination
  • آشنایی با has_previous، page.previous_page_number، page.number، page.paginator.page_range، page.paginator.num_pages، page.has_next، page.next_page_number،
  • آشنایی با with در تمپلیت تگ
  • تغییر تمپلیت pagination
  • مدیریت استثنای EmptyPage
  • مدیریت استثنای PageNotAnInteger
  • اصلاح مشکل استایل ها
  • آشنایی با فیلتر length

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://python-reference.readthedocs.io/en/latest/docs/dict/get.html

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/builtins/#add

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/topics/pagination/

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/builtins/#length