فارسی سازی تاریخ و زمان

مباحث این قسمت:

  • تغییر time zone پروژه
  • تغیر فیلد های تاریخ و زمان مدل
  • تغییر منیجر پیشفرض objects
  • تغیر لیست فیلتر در ادمین

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://github.com/slashmili/django-jalali