فارسی سازی کامل پنل ادمین

مباحث این قسمت:

  • فارسی سازی نام اپلیکیشن در ادمین
  • فارسی سازی هدر و تایتل ادمین
  • فارسی سازی نام مدل در ادمین
  • فارسی سازی نام فیلد ها در ادمین
  • فارسی سازی کل گزینه ها و نوشته های ادمین