فرمت دهی و استفاده از تاریخ در تمپلیت

مباحث این قسمت:

  • فیلتر date و time
  • استفاده از تاریخ شمسی در تمپلیت
  • فرمت دهی تاریخ میلادی
  • فرمت دهی تاریخ شمسی

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://github.com/slashmili/django-jalali

https://docs.python.org/3/library/datetime.html

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/templates/builtins/#date