متد ایجاد URL برای پست ها

مباحث این قسمت:

  • آشنایی با مفهوم canonical URL
  • متد reverse

لینک های بررسی شده این قسمت:

https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/urlresolvers/

https://support.google.com/webmasters/answer/10347851?sjid=4294956105237029869-EU

https://github.com/rezadolati01/django-projects/tree/main/sabzweb