فصل صفرم: مفاهیم برنامه نویسی وب (فقط برای مبتدی ها)

فصل یکم: نصب و راه اندازی

معرفی دوره متخصص جنگو