عملگر ها

انواع داده

دستورات کنترلی (تصمیم)

دستورات کنترلی (حلقه)

توابع

ماژول ها و پکیج ها

فایل ها، ورودی و خروجی

کلاس ها