فصل سوم: انواع داده (سطح یک)

فصل چهارم: دستورات کنترلی (تصمیم)

فصل پنجم: دستورات کنترلی (تکرار)

فصل ششم: تابع

فصل هفتم: انواع داده (سطح دو)

فصل هشتم: ماژول ها و بسته ها

فصل نهم: فایل ها، ورودی و خروجی

فصل دهم: کلاس (در حال ضبط)

فصل یازدهم: خطاها و استثناها (به زودی)

فصل دوازدهم: عبارات منظم (به زودی)

فصل سیزدهم: مباحث تکمیلی (به زودی)

فصل چهاردهم: ماژول ها و کتابخانه های کاربردی پایتون (به زودی)

فصل پانزدهم: مباحث پیشرفته و تخصصی پایتون (به زودی)

فصل شانزدهم: کار با پایگاه داده (به زودی)

فصل هفدهم: آشنایی مقدماتی با حوزه ها و مباحث مختلف (به زودی)

فصل هجدهم(اختیاری): حل تمرینات تمام فصل ها (در حال ضبط)

فصل نوزدهم(اختیاری): مینی پروژه برای تمام فصل ها (در حال ضبط)

مهارت های نرم در برنامه نویسی