فصل دوم – پروژه وبسایت فروشگاه قهوه

شخصی سازی مقادیر – جلسه دوم