-60%

اموزش بک اند

Api نویسی با Nodejs

348,000 تومان
325 دانشجو
-60%

آموزش برنامه نویسی فرانت اند

آموزش git و github

204,000 تومان
455 دانشجو
-60%
1,740,000 تومان
197 دانشجو
-60%
1,260,000 تومان
201 دانشجو
-60%

اموزش بک اند

دوره حرفه ای MERN STACK

498,000 تومان
85 دانشجو