1,200,000 تومان

پس از خرید، بلافاصله به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و میتوانید دوره را مشاهده و یا دانلود کنید.

(دیدگاه 70 کاربر)

یکی از دوره هایی که در مسیر یادگیری هک و امنیت باید بهش مراجعه کنید. دوره CEH هست ! CEH مخفف Certificate Ethical Hacking هستش و در این دوره شما بر اساس یک سری استاندارد ها نه تنها با یک سری از مفاهیم پایه اشنا میشید. بلکه با یادگیری سناریو های مختلف بصورت تجربی. اون هم به زبان ساده. دیدگاه فوقعلاده ای رو از سبک تفکر و منش یک هکر در فرایند پیاده سازی حملات مختلف رو بدست میارید

 

مباحث این دوره

44 درس

سرفصل ها

5Module 02 – Footprinting and Reconnaissance part253:37
6Module 02 – Footprinting and Reconnaissance part351:30
7Information gathering Real World20:28
8Module 03 – scanning networks part 132:51
9Module 03 – scanning networks part 231:43
10Module 03 – scanning networks part 320:40
11Module 03 – scanning networks part 427:56
12Module 03 – scanning networks part 534:42
13Module 03 – scanning networks part 642:07
14Scanning Real World27:30
15Challenge HackTheBox And TryHackMe27:16
16Module 04 – Enumeration part 126:54
17Module 04 – Enumeration part 224:44
18Module 04 – Enumeration part 335:29
19Module 04 – Enumeration part 446:26
20Module 5 – Vulnerability analysis1:00:46
21Module 6 – System Hacking part 11:00:01
22Module 6 – System Hacking part 21:09:52
23Module 6 – System Hacking part 354:01
24Module 6 – System Hacking part 453:49
25Module 6 – System Hacking part 540:39
26Module 06 – System Hacking part 653:43
27Module 07 – Malware Threats Part 149:00
28Module 07 – Malware Threats Part 232:29
29Module 07 – Malware Threats Part 31:31:51
30Module 07 – Malware Threats Part 41:22:43
31Module 07 – Malware Threats Part 544:32
32Module 07 – Malware Threats Part 639:27
33Module 07 – Malware Threats Part 71:09:24
34Module 08 – Sniffing Part 128:19
35Module 08 – Sniffing Part 220:29
36Module 08 – Sniffing Part 335:36
37Module 08 – Sniffing Part 430:23
38Module 08 – Sniffing Part 552:11
39Module 09 – Social Engineering1:30:52
40Module 10 – Dos & DDos1:29:25
41Module 11 – Session Hijackiing1:19:20
42Module 12 – Evading IDS – FireWall And HoneyPot1:50:54
43Module 13 Webserver Hacking00:57:44
44Module 14 Webapplication Hacking00:56:21