آموزش boolean در پایتون

شقایق ستیه نیا
1402/11/16
373
آموزش boolean در پایتون

مقادیر boolean در پایتون یعنی True و False، واقعاً جذاب هستند! آن‌ها مانند پلیس و دزد هستند که به برنامه‌نویسان کمک می‌کنند تا جهان منطقی خود را بسازند. این دو مقدار، که به عنوان بولین (boolean) شناخته می‌شوند، در محیط برنامه‌نویسی پایتون اصولی بسیار مهم را تعریف می‌کنند: حقیقت و دروغ.

اگر دوره آموزش پایتون سبزلرن را گذارنده باشید حتما میدانید که مقدار True معادل “حقیقت” است. این به معنای درست بودن یا برقراری یک شرط است. به عنوان مثال، اگر بگوییم “آسمان آبی است”، این یک جمله درست است و مقدار آن True خواهد بود. در پایتون، ما از کلمه کلیدی True برای نمایش این مقدار استفاده می‌کنیم.

اما مقدار False معادل “دروغ” است. این به معنای نادرست بودن یا برقرار نبودن یک شرط است. برای مثال، اگر بگوییم “خورشید قرمز است”، این یک جمله نادرست است و مقدار آن `False خواهد بود. در پایتون، ما از کلمه کلیدی False برای نمایش این مقدار استفاده می‌کنیم.

اموزش پایتون

بولین‌ها در پایتون به عنوان نوع داده‌ای مهم برای بررسی وضعیت و تصمیم‌گیری‌های شرطی استفاده می‌شوند. معمولاً از آن‌ها برای ساختارهای کنترل جریان مانند عبارات شرطی if-else و حلقه‌ها while و for استفاده می‌کنیم. با استفاده از بولین‌ها، می‌توانیم برنامه را به گونه‌ای بنویسیم که بر اساس شرایط منطقی، بخش‌های مختلفی از برنامه اجرا یا حذف شوند.

یکی از زیبایی‌های بولین‌ در پایتون این است که می‌توانیم آن‌ها را با عملگرهای منطقی مانند and، or و not ترکیب کنیم و به نتایج پیچیده‌تری برسیم. به عنوان مثال، می‌توانیم بگوییم “اگر آسمان آبی باشد و خورشید درخشان باشد، آنگاه هوا زیبا است”. در اینجا عبارت “آسمان آبی است” و “خورشید درخشان است” هر دو باید صحیح باشند تا عبارت “هوا زیبا است” نیز درست باشد. اینجا میخواهیم به برسی دقیقتر این مبحث جذاب و مهم در پایتون بپردازیم و نحوه استفاده از اون رو برسی کنیم.

مقادیر boolean در پایتون

boolean در پایتون

تو پایتون، داده‌های بولین یا همون درست و غلط، رو با دو عبارت True و False نشون میدیم. هر دو این مقادیر رو می‌تونی با حروف بزرگ بنویسی. این دو علامت برای بررسی شرایط و انجام عملیات منطقی استفاده میشن.

در پایتون، نوع داده‌ای بولین رو با نام bool میشناسن. وقتی که یه متغیر مقدار بولینی می‌گیره، اون متغیر از نوع داده bool هست. از این متغیرها برای ذخیره و استفاده از مقادیر بولینی استفاده میشه. دو مقدار مجاز برای این متغیرها True و False هستن.

نحوه ساخت متغییر بولین در پایتون:

x = True
y = False
print(type(x))  # <class 'bool’>
print(type(y))  # <class 'bool’>

برای بررسی نوع داده متغیرها می‌تونی از تابع type استفاده کنی. این تابع نوع داده متغیرها رو بهت نشون می‌ده. در نهایت مقادیر بولین تو پایتون خیلی مهمن و تو بسیاری از مواقع استفاده میشن، مثلا برای شرایط و عبارات شرطی، مقایسه داده‌ها و انجام عملیات منطقی.

عملگرهای boolean در پایتون

boolean در پایتون

در پایتون از عملگرهای boolean برای مقایسه مقادیر استفاده می شود. این عملگرها دو مقدار boolean را به عنوان ورودی دریافت می کنند و یک مقدار boolean را به عنوان خروجی برمی گردانند.

در اینجا برخی از عملگرهای boolean در پایتون را برسی میکنیم:

عملگر توضیح
== زمانی True است که دو طرف معادله برابر باشند
!= زمانی True است که دو طرف معادله برابر نباشند
< زمانی True است که عبارت سمت چپ بزرگتر باشد
> زمانی True است که عبارت سمت چپ کوچکتر باشد
<= زمانی True است که عبارت سمت چپ بزرگتر یا مساوی عبارت سمت راست باشد
>= زمانی True است که عبارت سمت چپ کوچکتر یا مساوی عبارت سمت راست باشد
and زمانی True است که 2 طرف معادله True باشد
or زمانی True است که 1 طرف معادله True باشد
not نتیجه معادله رو معکوس میکند

عملگر برابری (==)

عملگر برابری (==) دو مقدار را با هم مقایسه می کند و در صورت برابر بودن، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = 1
b = 2
print(a == b)  # False
print(a == 1)  # True

عملگر نابرابری (!=)

عملگر نابرابری (!=) دو مقدار را با هم مقایسه می کند و در صورت نابرابر بودن، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = 1
b = 2
print(a != b)  # True
print(a != 1)  # False

عملگر بزرگتر از (<)

عملگر بزرگتر از (<) دو مقدار را با هم مقایسه می کند و در صورت بزرگتر بودن مقدار اول از مقدار دوم، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = 1
b = 2
print(a < b)  # True
print(a < 1)  # False

عملگر کوچکتر از (>)

عملگر کوچکتر از (>) دو مقدار را با هم مقایسه می کند و در صورت کوچکتر بودن مقدار اول از مقدار دوم، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = 1
b = 2
print(a > b)  # False
print(a > 1)  # False

عملگر بزرگتر یا مساوی (<=)

عملگر بزرگتر یا مساوی (<=) دو مقدار را با هم مقایسه می کند و در صورت بزرگتر یا مساوی بودن مقدار اول از مقدار دوم، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند

a = 1
b = 2
print(a <= b)  # True
print(a <= 1)  # True

عملگر کوچکتر یا مساوی (>=)

عملگر کوچکتر یا مساوی (>=) دو مقدار را با هم مقایسه می کند و در صورت کوچکتر یا مساوی بودن مقدار اول از مقدار دوم، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = 1
b = 2
print(a >= b)  # False
print(a >= 1)  # True

عملگر منطقی and

عملگر منطقی و (and) دو مقدار boolean را به عنوان ورودی دریافت می کند و در صورت درست بودن هر دو مقدار، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = True
b = False
print(a and b)  # False
print(a and a)  # True

عملگر منطقی or

عملگر منطقی یا (or) دو مقدار boolean را به عنوان ورودی دریافت می کند و در صورت درست بودن یکی از دو مقدار، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = True
b = False
print(a or b)  # True
print(a or a)  # True

عملگر منطقی not

عملگر منطقی نه (not) یک مقدار boolean را به عنوان ورودی دریافت می کند و در صورت نادرست بودن مقدار، مقدار True را برمی گرداند. در غیر این صورت، مقدار False را برمی گرداند.

a = True
b = False
print(not a)  # False
print(not b)

استفاده از boolean در کنترل شرط ها

boolean در پایتون

شرط‌ها در پایتون برای کنترل جریان برنامه بسیار حائز اهمیت هستند. با استفاده از مقادیر بولین (True و False)، می‌توانید شرایط مختلف را بررسی کنید و بر اساس آن‌ها برنامه را به صورت شرطی اجرا کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید میخواهیم سن افراد را برسی کرده و فقط به افراد بالغ اجازه ورود دهیم. درصورتی که سن فرد بالای 18 سال باشد بتوانند وارد شوند ولی اگر زیر 18 سال سن داشتند اجازه ورود صادر نشود:

age = 25
if age >= 18:
    print("شما بالغ هستید!")
else:
    print("شما هنوز کودک هستید!")

در این مثال، سن را با عدد 18 مقایسه می‌کنیم. اگر سن بزرگتر مساوی 18 باشد، شرط True می‌شود و دستورات داخل بلوک if اجرا می‌شوند و پیام “شما بالغ هستید!” چاپ می‌شود. در غیر این صورت، شرط False است و دستورات داخل بلوک else اجرا می‌شوند و پیام “شما هنوز کودک هستید!” چاپ می‌شود.

با استفاده از عملگرهای مقایسه‌ای مختلف می‌توانید شرایط مختلف را بررسی کنید. همچنین، می‌توانید از عملگرهای منطقی and، or و not برای ترکیب شرایط استفاده کنید و به استنتاج‌های پیچیده‌تری برسید.

استفاده از شرط‌ها در پایتون، یکی از ابزارهای قدرتمند برای کنترل جریان برنامه است و به شما امکان می‌دهد برنامه‌ی خود را به صورت شرطی و پویا طراحی کنید.

استفاده از boolean در توابع  پایتون

boolean در پایتون

مقادیر boolean در توابع پایتون بسیار مهم و کاربردی هستند. می‌توانید از مقادیر بولین برای تعیین خروجی توابع بر اساس شرایط مختلف استفاده کنید.

در توابع پایتون، معمولاً از شرط‌های بولین برای بررسی یک وضعیت خاص و برگرداندن مقدار مناسب استفاده می‌شود. به عنوان مثال، میخواهیم تابعی بنویسیم که بررسی کند آیا یک عدد مثبت است یا خیر:

def is_positive(number):
    if number > 0:
        return True
    else:
        return False

در این مثال، تابع is_positive یک عدد را به عنوان ورودی دریافت می‌کند. سپس با استفاده از شرط number > 0 بررسی می‌شود که آیا عدد مثبت است یا خیر. اگر شرط برقرار باشد، مقدار True برگردانده می‌شود و در غیر این صورت مقدار False برگردانده می‌شود.

می‌توانید از مقادیر بولین در توابع پیچیده‌تر نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، برای تعیین اینکه آیا یک رشته حاوی تمام حروف بزرگ است یا خیر، می‌توانید از توابع داخلی پایتون مانند isupper استفاده کنید:

def is_all_uppercase(text):
    if text.isupper():
        return True
    else:
        return False

در این مثال، تابع ()is_all_uppercase یک رشته را به عنوان ورودی دریافت می‌کند. سپس با استفاده از تابع ()isupper که برروی رشته فراخوانی می‌شود، بررسی می‌شود که آیا تمام حروف رشته بزرگ هستند یا خیر. اگر شرط برقرار باشد، مقدار True برگردانده می‌شود و در غیر این صورت مقدار False برگردانده می‌شود.

استفاده از مقادیر بولین در توابع به شما امکان می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌های پیچیده‌تر را درون توابع انجام داده و خروجی مناسب را بر اساس شرایط مختلف تعیین کنید. این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا توابعی با رفتار دقیق‌تر و پرکاربرد تر طراحی کنید و برنامه‌های قدرتمندتری بسازید.

استفاده از boolean در حلقه ها

boolean در پایتون

مقادیر بولین (boolean) در حلقه‌ها نیز بسیار کاربرد دارند. با استفاده از شرط‌های بولین، می‌توانید حلقه‌ها را بر اساس وضعیت مشخصی ادامه یا متوقف کنید.

در پایتون، دو نوع حلقه رایج وجود دارد: حلقه for و حلقه while.

در حلقه for، معمولاً از مقادیر داخل یک ترتیب قابل شمارش (مانند لیست یا رشته) برای تکرار استفاده می‌شود. در این حالت، به طور معمول از تابع range برای تولید ترتیب شمارش استفاده می‌شود. می‌توانید شرایط بولین را در بخش تکرار حلقه for بررسی کرده و بر اساس آن عملکرد حلقه را تغییر دهید.

در مثال زیر، از حلقه for برای چاپ اعداد فرد از ۱ تا ۱۰ استفاده می‌کنیم:

for num in range(1, 11):
    if num % 2 == 1:
        print(num)

در این مثال، با استفاده از تابع range(1, 11)، یک ترتیب شمارش از ۱ تا ۱۰ ایجاد می‌شود. در هر دور از حلقه، شرط num % 2 == 1 بررسی می‌شود. اگر عدد فعلی فرد باشد، شرط True می‌شود و عدد چاپ می‌شود. در غیر این صورت، شرط False است و بدون چاپ به دور بعدی از حلقه می‌رود.

در حلقه while، شرایط بولین در بخش تکرار حلقه بررسی می‌شوند. حلقه تا زمانی که شرط برقرار باشد، ادامه پیدا می‌کند و وقتی شرط نادرست است، خارج می‌شود.

در مثال زیر، از حلقه while برای چاپ اعداد از ۱ تا ۵ استفاده می‌کنیم:

num = 1
while num <= 5:
    print(num)
    num += 1

در این مثال، شرط num <= 5 در هر دور از حلقه بررسی می‌شود. اگر عدد فعلی کوچکتر یا مساوی ۵ باشد، شرط True می‌شود و عدد چاپ می‌شود. سپس مقدار num با یک افزایش مقداردهی می‌شود. حلقه تا زمانی که شرط num <= 5 برقرار باشد ادامه می‌یابد و وقتی شرط نادرست است، خارج می‌شود.

استفاده از مقادیر بولین در حلقه‌ها به شما امکان می‌دهد تا حلقه‌هایی با رفتار پویا و قابل تنظیم طراحی کنید، که بر اساساس شرایط بولین، تکرار و یا متوقف شوند. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد که برنامه‌هایی را با رفتار دقیق‌تر و گویا‌تر طراحی کنید.

چطور پایتون رو راحت یاد بگیرم؟

در نهایت Boolean در پایتون، یک مفهوم مهم است. مقادیر بولین True و False، شرایط وضعیت‌ها را بررسی می‌کنند و تصمیمات منطقی را ممکن می‌سازند. با استفاده از اعمال مقایسه‌ای، می‌توان شروط را بررسی کرد و به تصمیمات برنامه ادامه داد. با if، elif و else، تصمیم‌های شرطی قابل انجام است. با استفاده از حلقه‌ها، تکرار را کنترل کرده و به شرایط بولین پاسخ می‌دهند. Boolean ابزاری قدرتمند است که منطق پیچیده را در کدها پیاده‌سازی می‌کند. برنامه‌های شما با استفاده از Boolean، انعطاف‌پذیرتر و قابل درک‌تر خواهند بود.

اگر می‌خواهید به صورت حرفه‌ای پایتون را یاد بگیرید لازم است با یک مدرس ماهر و تجربه همراه شوید، که  شما را راهنمایی کند. آیا دنبال یک دوره آموزشی پایتون با کیفیت و پشتیبانی ۲۴ ساعته هستید؟ پس دوره پایتون مقدماتی تا پیشرفته سبزلرن را از دست ندید. این دوره کاملاً رایگان است و شما می‌توانید همانند هزاران دانشجوی دیگر از آن استفاده کنید و به یک برنامه‌نویس حرفه‌ای تبدیل شوید. همین حالا بهترین زمان برای شروع است!

اموزش پایتون

نظرات
ثبت نظر جدید

نظری برای این مقاله ثبت نشده است

آموزش پایتون